PH متر دیجیتال

تمامی محصولات تست شده و دارای کیفیت برتر می باشند
وضعیت تولید : آماده عرضه
برند سازنده : ورقا تجهیز

توضیحات محصول : PH متر دیجیتال

جهت تعین میزان اسیدیته سوسپانسیون های مختلف آزمایشگاهی مجهز به سنسور دما دارای تعیین میزان خطای الکترود به صورت نمایش درصد کالیبره آسان با دقت 0/01 +- بازده عملیاتی +14-0 دارای نشانگرمیزان میلی ولت الکترود و دما به صورت دیجیتال دارای حافطه 20 عددی جهت بازبینی نتایج قبلی